Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az új polgárőr törvény

2012.03.05

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE K
§
Az e törvényben nem szabályozott kérdésekre az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról ,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény és a Polgári
Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.
II.Fejezet
A POLGÁRŐR SZERVEZETEK JOGÁLLÁSA
1 . A polgárőr szervezetek típusai
2. §
(1) Polgárőr szervezet:
a) a polgárőr egyesület,
b) a területi polgárőr szövetség, valamint
c) az Országos Polgárőr Szövetség.
* A törvényt az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján fogadta el.(2) A polgárőr szervezetek politikai tevékenységet nem folytathatnak, működésük a politikai
pártoktól független .
(3) A polgárőr szervezet elnevezésének tartalmaznia kell a „polgárőr” megjelölést.
Nyilvántartásba vett más társadalmi szervezet az elnevezésében a polgár őrséggel való
összetéveszthetőségre alkalmas megjelölést és elnevezést nem használhat .
(4) A polgárőr szervezet e jellegére utaló adatot a bírósági nyilvántartásban fel kell tüntetni .
2. A polgárőr egyesület
3. §
(1) A polgárőr egyesület alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a
bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot,
figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és
középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el.
(2) A polgárőr egyesület az (1) bekezdésben foglalt polgárőri tevékenységen túlmenően
kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködhet
a) a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás,
újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a
környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában ,
következményeinek felszámolásában ,
b) a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és
természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzatok között i
kapcsolat erősítésében,
c) az otthonában élő fogyatékos személy védelmében, a polgárok és javaik védelmében, az
állami és önkormányzati vagyon megóvásában ,
d) a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett
képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében,
e) a rendezvények helyszínének biztosításában,
J9 a Rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitány, a megyék (főváros) tekintetében a
rendőrfőkapitány és a polgárőr szervezet működési területén illetékes helyi önkormányzat
által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint baleset-megelőzési bizottság
munkájában,
g) az önálló, valamint közös feladat- vagy szolgálatellátás útján az együttműködő szervek
szakmai tevékenységének segítésében,
h) a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő
tevékenységben, valamint
0 a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában .(3) A polgárőr egyesület (1) bekezdésben meghatározott alapfeladatait más társadalmi
szervezet nem végezheti, ilyen célra más társadalmi szervezet nem alapítható .
4. §
(1) A polgárőr egyesület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott alapfeladatokat akko r
kezdheti meg, valamint végezheti, ha
a) a működési területén illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal írásbeli
együttműködési megállapodást kötött, valamint
b) az Országos Polgárőr Szövetség tagja.
(2) A polgárőr egyesület a 3 . § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott, a katasztrófák elleni
védekezéssel összefüggő kiegészítő feladat ellátását akkor kezdheti meg, valamint végezheti,
ha rendelkezik a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szervének el őzetes
írásbeli egyetértésével.
(3) A polgárőr egyesület működési területe annak a településnek, fővárosi kerületnek,
valamint az azokkal közvetlenül határos település földrajzi területe, amelyet a polgár őr
egyesület székhelyeként megjelölt. A polgárőr egyesület működési területe – az alapfeladata
ellátásával összefüggésben, indokolt esetben – a fővárosi kerület, valamint az azzal
közvetlenül határos kerület közigazgatási területén túl a főváros teljes közigazgatási területére
is kiterjedhet.
5. §
(1) A polgárőr egyesület a helyi rendőri szervnél kezdeményezi a 4. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti együttműködési megállapodás megkötését. A helyi rendőri szerv az együttműködési
megállapodás megkötésére irányuló kérelmet – a kézhezvételt követő – 30 napon belül,
javaslatával együtt köteles felterjeszteni a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságra . A
megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság az együttműködési megállapodást a kérelem és a
helyi rendőri szerv javaslatának kézhezvételét követő 30 napon belül köti meg.
(2) Az együttműködési megállapodás tartalmazza. különösen
a) az együttműködés területeit,
b) a polgárőr egyesület részére térítés nélkül vagy térítés ellenében átadásra kerülő tárgyi
eszközök, valamint a biztosított helyiségek használatára és visszavételére vonatkoz ó
rendelkezéseket,
c) a közös feladatok ellátásának rendjét, valamint a polgárőr egyesület tevékenysége
ellátásáról, annak körülményeiről nyújtandó tájékoztatás módját és tartalmát,
d) a kapcsolattartás módját, az együttműködéssel kapcsolatban eljárásra jogosult helyi rendőri
szervet,
e) az együttműködést segítő további rendelkezéseket, valamintfi a polgárőr egyesület elkötelezettségét tartalmazó nyilatkozatot a jogszabályok és az
együttműködési megállapodásban foglaltak betartására vonatkozóan .
(3) Ha a polgárőr egyesület a 3 . § (2) bekezdésében megjelölt kiegészítő feladatok közül az
általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hatáskörével összefügg ő feladatot is
ellát, úgy e feladat ellátásának módjáról az együttműködési megállapodásban rendelkezn i
kell.
(4) Az együttműködési megállapodás megszűnik, ha
a) azt határozott időtartamra kötötték, az időtartam letelt és az együttműködést nem
hosszabbították meg,
b) abban a felek közösen megállapodnak,
c) azt az együttműködő fél felmondja, valamint
d) az együttműködők valamelyike jogutód nélkül megszűnik.
(5) Az együttműködési megállapodás felmondása esetén a polgárőr egyesület — jogorvoslati
eljárás megindításától függetlenül — polgárőri tevékenységet nem láthat el.
(6) Ha az együttműködési megállapodás megszűnik, az együttműködők kötelesek elszámolni
egymással . Az elszámolás az együttműködési megállapodásban meghatározottak szerin t
történik.
(7) Az együttműködési megállapodás vonatkozásában — e törvényben foglalt kivételekkel — a
Polgári Törvénykönyv, az azzal kapcsolatos jogvita bíróság előtti eljárására a polgári
perrendtartásról szóló törvény szabályai az irányadók .
(8) Ha a polgárőr egyesületnek korábban azért kellett az e törvény szerinti tevékenységéve l
felhagynia, mert az együttműködési megállapodást a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság
felmondta, akkor e polgárőr egyesülettel, valamint a tagjai által alapított új polgárőr
egyesülettel az azonnali hatályú felmondástól számított 1 éven belül nem köthet ő újabb
együttműködési megállapodás.
6. §
(1) A polgárőr szervezet tevékenysége során együttm űködik az általános rendőrségi feladatok
ellátására létrehozott szervvel, a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, tovább á
együttműködhet az egyéb rendvédelmi szervekkel, az önkormányzati t űzoltóságokkal és az
önkéntes tűzoltó egyesületekkel, az állami és önkormányzati szervekkel, a Nemzeti Adó- é s
Vámhivatal vámszervével, a közlekedési hatósággal, a környezet- és természetvédelm i
szervekkel, a mezei és természetvédelmi őrszolgálatokkal, az erdészeti szakszemélyzettel,
valamint a hivatásos vadászokkal. Az együttműködés tartalmát a felek írásbeli
együttműködési megállapodásban rögzíthetik.(2) Az együttműködés különösen a tevékenységek közös ellátását, a szakmai tevékenysé g
segítését, a kölcsönös tájékoztatást, a tevékenység összehangolását, a képzési programokba n
való részvétel elősegítését, valamint az önkéntesen vállalt feladatok támogatását jelenti.
(3) Ha az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tudomására jut, hogy az
illetékességi területén együttműködési megállapodás hiányában polgárőr szervezet működik,
vagy nem polgárőr szervezetként nyilvántartásba vett társadalmi szervezet a 3 . § (1 )
bekezdése szerinti tevékenységet lát el, haladéktalanul értesíti az ügyészt, valamint a külön
jogszabályokban meghatározottak szerint intézkedik .
3. A területi polgárőr szövetség
7. §
(1) Területi polgárőr szövetségnek minősül a polgárőr egyesületek olyan szövetsége, amelyet
a megyében (fővárosban) székhellyel rendelkező polgárőr egyesületek hoznak létre és az e
törvényben meghatározott feladatokat látja el.
(2) A területi polgárőr szövetség a 8. § (4) bekezdés szerint akkor kérheti felvételét az
Országos Polgárőr Szövetségbe, ha a székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőrfőkapitánysággal megkötött együttműködési megállapodással rendelkezik .
(3) A területi polgárőr szövetség működési területe kiterjedhet a székhelye szerinti
a) megye (főváros) közigazgatási területére, valamint
b) megyével (fővárossal) közvetlenül határos közigazgatási egységek földrajzi területére is .
(4) A területi polgárőr szövetség tagja a (3) bekezdés szerinti közigazgatási területen m űködő
polgárőr egyesület lehet.
(5) A területi polgárőr szövetség
a) képviseli tagjai közös érdekeit a területi állami szervek, a megyei (fővárosi)
önkormányzatok, valamint más civil szervezetek előtt,
b) összehangolja tagjai tevékenységét,
c) együttműködik a működési területén illetékes állami szervekkel, megyei (fővárosi)
önkormányzatokkal, valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal a polgárőri
szolgálat ellátása feltételeinek fejlesztése érdekében.4. Az Országos Polgárőr Szövetség
8. §
(1) Az Országos Polgárőr Szövetség az önkormányzás elvén alapuló közhasznú jogállású
köztestület. Az Országos Polgárőr Szövetség névhasználatára kizárólag az e törvény által
létrehozott köztestület jogosult.
(2) Az Országos Polgárőr Szövetség feletti törvényességi ellenőrzést az ügyészség gyakorolja.
(3) Az Országos Polgárőr Szövetség az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott
szerv központi szervével együttműködési megállapodást köt.
(4) A polgárőr szervezet felvétele az Országos Polgárőr Szövetségbe nem tagadható meg, ha a
polgárőr szervezet magára nézve kötelez őnek elfogadja az Országos Polgárőr Szövetség
alapszabályát
. A tagfelvételi kérelem vonatkozásában annak beérkezését követ ő 30 napon
belül az Országos Polgárőr Szövetség dönt.
(5) Az Országos Polgárőr Szövetség legfelsőbb szerve a tagok képviselőiből álló közgyűlés.
(6) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik :
a) az alapszabály megállapítása és módosítása ,
b) ügyintéző és a képviseleti, valamint a felügyel ő szerv tagjainak megválasztása é s
visszahívása,
c) az etikai bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása,
d) az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló valamint a tárgyévi pénzügyi é s
szakmai terv elfogadása,
e) minden olyan kérdés, amelyet az alapszabály a közgy űlés kizárólagos hatáskörébe utal .
(7) Az Országos Polgárőr Szövetség gazdálkodását az ellenőrző testület mellett a közgyűlés
által választott könyvvizsgáló is ellenőrzi. Az ellenőrző testület, valamint a könyvvizsgáló
írásbeli jelentése hiányában a közgyűlés a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról
nem dönthet.
(8) Az Országos Polgárőr Szövetség működésének részletes szabályait e törvény, valamint a z
egyéb jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével a közgy űlés által elfogadott
alapszabály határozza meg .
9. §
(1) Az Országos Polgárőr Szövetség közigazgatási hatósági feladatként
a) kiadja a polgárőr tevékenység végzésére jogosító igazolványt (a továbbiakban : polgárőr
igazolvány),b) nyilvántartást vezet a kiadott polgárőr igazolványokról, a kiadásuk alapjául szolgáló, a 10.
§ (3) bekezdésében meghatározott feltételek igazolásához szükséges adatokról, a z
adatváltozásról, a polgárőr szolgálat ellátására jogosultakról, az igazolvány visszavonásáról,
bevonásáról,
c) dönt a szolgálati és etikai szabályokat megszeg ő polgárőrökkel szemben benyújtott
panaszról,
d) az országos baleset-megelőzési bizottság tagjaként közvetlenül is részt vesz a balesetmegelőzésben.
(2) Az Országos Polgárőr Szövetség további feladatai :
a) gondoskodik a polgárőrök szakmai felkészítéséről, képzéséről, továbbképzéséről,
b) a polgárőr szolgálat ellátását meghatározó szolgálati és etikai szabályzat megalkotásáva l
biztosítja a polgárőr szolgálat rendeltetésszerű és szakszerű ellátását,
c) meghatározza a polgárőrség bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági tevékenységéne k
irányait, folyamatos szakmai koordinációval segíti a területi polgárőr szövetségek és polgárőr
egyesületek tevékenységét ,
d) az Országgyűlés rendészeti ügyekkel foglalkozó bizottsága részére minden év március 31 -
ig írásos beszámolót készít és a bizottság munkaterve szerint tájékoztatót tart ,
e) képviseli és védi a polgárőrség, valamint a polgárőrök érdekeit,
fi véleményt nyilvánít az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket érintő
jogszabályokról, kezdeményezheti jogszabályok kiadását,
g) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvén y
adatvédelmi szabályai megtartásával a nyilvántartásában szereplő adatokról –
személyazonosításra alkalmatlan módon – statisztikai adatokat szolgáltat, valamin t
h) kapcsolatot tart a polgárőri tevékenységet ellátó külföldi szervezetekkel.
(3) Az Országos Polgárőr Szövetség működési, elhelyezési feltételeit az általáno s
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervével kötött együttm űködési
megállapodásban meghatározott módon az általános rendőrségi feladatok ellátására
létrehozott szerv központi szerve vagy a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság biztosíthatja.
(4) Az Országos Polgár őr Szövetség felkérésére az általános rendőrségi feladatok ellátására
létrehozott szerv központi szerve gondoskodik a polgárőrök képzésében, szakmai
ismereteinek bővítésében való rendőrségi közreműködésről .III. Fejezet
A POLGÁRŐRI SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁNAK, VALAMINT A POLGÁR ŐR
IGAZOLVÁNY KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS A NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYAI
5. A polgárőri szolgálat ellátásának feltételei
10. §
(1) A polgárőri szolgálat a 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok e törvénybe n
meghatározott feltételeknek megfelel ő ellátása.
(2) A polgárőri szolgálat ellátásának rendjével kapcsolatos részletes szabályokat az Országos
Polgárőr Szövetség által kiadott szolgálati és etikai szabályzat állapítja meg .
(3) Polgárőr az a
a) 18. életévét betöltött,
b) cselekvőképes és
c) büntetlen előéletű
személy lehet, aki nyilatkozatával önként vállalja a polgár őri szolgálat ellátását és magára
nézve kötelezőnek ismeri el a (2) bekezdés szerinti szabályzatokat.
6. A polgárőr igazolvány kibocsátása és a nyilvántartá s
11. §
(1) A polgárőr a 3 . § (1) és (2) bekezdésben meghatározott alap- és kiegészít ő feladatokat
kizárólag polgárőr igazolvány birtokában láthatja el . A polgárőr igazolvány formátumát a
rendészetért felelős miniszter állapítja meg.
(2) A polgárőr igazolvány kiadását a polgárőr egyesületbe történő belépését követően a
polgárőr egyesület az Országos Polgárőr Szövetségtől kérelmezi a tagja számára. A
kérelemhez mellékelni kell a polgárőr által önkéntesen rendelkezésre bocsátott természete s
személyazonosító adatokat, a lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolatát, továbbá a 10 . §
(3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feltételek megállapításához szükséges, a
polgárőr által a Polgári Törvénykönyv szerint tett jognyilatkozatot.
(3) Az Országos Polgárőr Szövetség a polgárőr igazolványt a kiállítására irányuló kérele m
beérkezését követő 30 napon belül adja ki.(4) Az Országos Polgárőr Szövetség által kibocsátott polgárőr igazolvány tartalmazza
a) a polgárőr
aa) családi és utónevét,
ab) fényképét,
ac) azonosító számát,
b) a polgárőr egyesület nevét és székhelyének megjelölését,
c) az Országos Polgárőr Szövetség mint kibocsátó megnevezését,
d) a polgárőr igazolvány egyedi azonosítóját, valamint
e) a 10. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő polgárőr esetén, hogy közterületi járőr- és
figyelőszolgálat, valamint jelz őőri tevékenység ellátására jogosult.
(5) A polgárőr igazolvány visszavonásig érvényes.
(6) Az Országos Polgárőr Szövetség a (2) bekezdésben meghatározottakon kívül ellenőrizheti
a 10. § (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feltételek fennállását, amelynek
elősegítése érdekében a polgárőr – az Országos Polgárőr Szövetség felszólítására – köteles új ,
30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt benyújtani.
(7) Az Országos Polgárőr Szövetség a (6) bekezdés alapján kezelt adatokat az eljárás
befejezését követő napon törli.
(8) A polgárőr a polgárőr igazolvány adataiban vagy a kiadásának feltételeiben bekövetkezet t
változást – az adatok megváltozása esetén új polgárőr igazolvány kiadása, a kiadá s
feltételeiben bekövetkezett változás esetén a polgár őr igazolvány visszavonása céljából – 8
napon belül a polgárőr egyesület útján köteles bejelenteni az Országos Polgárőr Szövetség
részére.
12. §
(1) Az Országos Polgárőr Szövetség a polgárőr igazolványt 8 napon belül visszavonja, ha
a) megállapítja, hogy kiadásának feltételei nem állnak fenn ,
b) a polgárőrt a polgárőri szolgálat jogellenes ellátása miatt indult szabálysértési vag y
büntetőeljárásban jogerősen elmarasztalták,
c) a polgárőr egyesület kezdeményezésére, ha a polgárőr nem kíván a továbbiakban polgárőri
szolgálatot folytatni, vagy
d) a polgárőr egyesület jelzésére, ha a polgárőr egyesületi tagsága megszűnt.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben történő visszavonás tartama a polgárőri
szolgálat ellátására vonatkozó szolgálati és etikai szabályok megsértése miatt a polgárőri
szolgálat ellátásától való eltiltás időtartama, de legfeljebb 6 hónap, szabálysértés elkövetés e
esetén 1 év, bűncselekmény elkövetése esetén 5 év. A visszavonás kezdőnapja a polgárőr
jogsértő tevékenységét megállapító határozat jogerőre emelkedésének napja. A visszavonásidőtartamának leteltét követően a polgárőr a 11 . § (2) bekezdés szerint kezdeményezheti a z
Országos Polgárőr Szövetségnél a polgárőr igazolvány újbóli kiadását.
(3) Az Országos Polgárőr Szövetség a polgárőr igazolványt 8 napon belül bevonja
a) a 3. § (1) bekezdésben meghatározott alapfeladat ellátásától vagy a polgárőri szolgálat
ellátásától való eltiltás időtartamára, ha a polgárőrrel szemben az Országos Polgárőr
Szövetség etikai bizottsága a 25 . § (1) bekezdés b) vagy c) pontjában meghatározott
intézkedést alkalmazta, valamint
b) a szabálysértési vagy a büntetőeljárás jogerős befejezéséig, ha a polgárőrrel szemben
szabálysértési vagy büntetőeljárás indult és a polgárőr igazolvány bevonását az eljáró hatóság
előzetesen indokoltnak tartotta.
(4) A polgárőr köteles a polgárőr egyesületnek haladéktalanul jelezni, ha vele szemben
szabálysértési vagy büntetőeljárás indult. A polgárőr egyesület e tényről haladéktalanul
tájékoztatja az Országos Polgárőr Szövetséget, amely beszerzi az eljáró hatóság nyilatkozatá t
arra vonatkozóan, hogy az eljárás jogerős befejezéséig indokoltnak tartja-e a polgárőr
igazolványának bevonását.
(5) Az Országos Polgárőr Szövetség a honlapján közzéteszi az érvényes, a bevont és a
visszavont polgárőr igazolványok egyedi azonosítóját, valamint a polgárőr egyesület
működési területének megjelölését, amelynek tagja az igazolvány birtokosa .
13. §
(1) Az Országos Polgárőr Szövetség a polgárőr igazolványok kibocsátásával és
visszavonásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából nyilvántartást vezet, amel y
a) a polgárőr természetes személyazonosító adatait és lakcímét, a 10. § (3) bekezdés b) és c)
pontjában meghatározott feltételek igazolásához szükséges iratokat ,
b) a kiadott polgárőr igazolványok egyedi azonosítóját, továbbá
c) a visszavont polgárőr igazolványokra, valamint a visszavonás jogalapjára és id őtartamára
vonatkozó adatokat
tartalmazza.
(2) Az Országos Polgárőr Szövetség a 26. §-ban meghatározott rendelkezése k
végrehajtásának elősegítése érdekében nyilvántartást vezet, amely a 26 . § szerinti támogatás
felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmazza.
(3) A polgárőr egyesületi tagságának megszűnése vagy a polgárőr igazolvány visszavonása
esetén az (1) bekezdésben meghatározott adatokat 2 év elteltével kell törölni.(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adat – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel –
kizárólag statisztikai célú gyűjtésre továbbítható.
(5) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartásokból adatot igényelhe t
a) a bíróság büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetés és intézkedés végrehajtása céljából,
b) az ügyészség törvényességi ellenőrzés lefolytatása, bűncselekmények megelőzése,
felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetés és intézkedés végrehajtása céljából,
c) a nyomozó hatóság b űncselekmények megelőzése, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása
vagy büntetés és intézkedés végrehajtása céljából ,
d) a nemzetbiztonsági szolgálatok a törvényben meghatározott felderítési, nemzetbiztonság i
védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, bels ő
biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési célból,
e) a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve a hatásköréb e
tartozó bűncselekmények megelőzése és felderítése céljából ,
f} a rendőrség terrorizmust elhárító szerve terrorcselekmények vagy azzal összefüggésben
elkövetett más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása, továbbá kiemelt
személyvédelmi feladatai ellátása céljából ,
g) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv közbiztonság-védelmi
feladatainak, valamint közrendvédelmi, határrendészeti feladatainak ellátása során a z
együttműködési megállapodás megkötéséhez szükséges, az e törvényben meghatározott
rendelkezések vizsgálata céljából,
h) a szabálysértési eljárás lefolytatásához a szabálysértési ügyekben eljáró hatóság, valamin t
i)jogának vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében a magánszemély, jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
(6) Az adattovábbítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell az adatigénylés céljának igazolásá t
és a jogalapot, valamint az adatigénylés tárgyának azonosításához szükséges adatokat .
7. A polgárőri szolgálatellátás szabályai
14. §
(1) A polgárőr – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kizárólag egyesülete m űködési
területén láthatja el tevékenységét.
(2) A polgárőr az egyesülete működési területén kívül is elláthatja tevékenységét, h a
a) a területileg illetékes polgárőr egyesülettel közösen látja el tevékenységét,
b) arra a polgárőr egyesület a 6 . § (1) bekezdésben meghatározott szervekkel együttműködési
megállapodást kötött,c) a polgárőr egyesületet, vagy a területi szövetséget a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányság felkéri a megye (főváros) közigazgatási területén való tevékenységellátásra,
vagy
d) a polgárőr egyesület az érintett önkormányzattal írásban erre irányuló együttműködési
megállapodást kötött.
(3) Amennyiben az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv arról
tájékoztatja a polgárőr egyesületet, hogy működési területén fokozott ellen őrzést hajt végre ,
ennek tartama alatt a polgárőr egyesület saját feladatainak ellátását köteles bejelenteni és a
fokozott ellenőrzést elrendelő rendőri szerv utasításainak megfelelően eljárni.
15. §
(1) A polgárőr a polgárőri szolgálat ellátása során hatósági jogkörrel nem rendelkezik, a
Rendőrségről szóló törvényben meghatározott kényszerítő eszközt – az e törvényben
meghatározottak kivételével – nem alkalmazhat, valamint köteles az eljárása által érintet t
személyek emberi méltóságát és alapvető jogait tiszteletben tartani.
(2) A polgárőr a polgárőri szolgálat ellátása során – a 3 . § (2) bekezdés b),
fi
és h) pontjai
kivételével – országosan egységes formaruhát (a továbbiakban : formaruha) visel. A
formaruhán jól láthatóan fel kell tüntetni a „polgárőrség”, valamint a polgárőr egyesület
székhelyének megjelölését. A formaruha jellemzőit a rendészetért felelős miniszter állapítja
meg.
(3) A polgárőr hatósági jellegre utaló, megtévesztésre alkalmas egyéb jelzést vagy címet,
rendfokozati jelzést nem használhat.
(4) A polgárőri szolgálat ellátása során a polgárőr köteles magánál tartani polgárőr
igazolványát. Ha a polgárőr közterületen lát el polgárőri szolgálatot, annak tartama alatt
polgárőri igazolványát köteles a formaruhán jól látható helyen, az egyedi azonosító t
tartalmazó oldalával kifelé fordítva, kitűzve viselni.
(5) A polgárőr a polgárőri szolgálat ellátása során – a Rendőrségről szóló törvényben
meghatározott vegyi eszköz kivételével – nem tarthat magánál a közbiztonságra különöse n
veszélyes eszközökről szóló kormányrendeletben meghatározott közbiztonságra különöse n
veszélyes eszközt, továbbá nem viselhet lőfegyvert.
(6) A polgárőr egyesület polgárőri szolgálat ellátása érdekében a jogszabályba n
meghatározottak szerint jogosult az egységes digitális rádió-távközlő rendszer használatára.16. §
(1) A polgárőr a polgárőri szolgálat ellátása során a rend őrségnél rendszeresített hatóanyagtartalmú és töltőanyag tömegű vegyi eszközt tarthat magánál, amelyet kizárólag jogo s
védelmi helyzetben használhat. A használata esetén kerülni kell a sérülés okozását .
(2) A polgárőr a vegyi eszköz használata nyomán megsérült személynek köteles segítsége t
nyújtani, szükség esetén pedig gondoskodni arról, hogy a sérültet orvos elláthassa .
(3) A vegyi eszközt az Országos Polgárőr Szövetség – térítés ellenében – az általáno s
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervétől igényelheti az
együttműködési megállapodás alapján.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott eljárásrend nélkül beszerzett vegyi eszköz birtoklásár a
és a polgárőri tevékenység során történő felhasználására a közbiztonságra különöse n
veszélyes eszközökre vonatkozó általános szabályok az irányadók .
17. §
(1) A polgárőr egyesület gépjárművén a fényvisszaverődést segítő eszközökön és anyagokon
kívül jelzésként kizárólag a „polgárőrség” felirat, a polgárőr egyesület székhelyének
megjelölése, az Országos Polgárőr Szövetség és a település címere helyezhető el . A polgárőr
szervezet gépjárműve nem lehet valamely rendvédelmi szerv vagy más hatóság
gépjárművéhez való hasonlósága miatt megtévesztésre alkalmas.
(2) A polgárőri szolgálat ellátása során a gépjárművön figyelmeztető jelzést adó készülék –
jogszabályban meghatározottak szerint – m űködtethető.
(3) A közterületi járőrszolgálat gépjárművel történő ellátása során a polgárőr köteles a
gépjármű menetlevelének olyan módon történő vezetésére, amelyből egyértelműen
megállapítható a polgárőri szolgálat útvonala, időtartama, valamint a figyelmeztető jelzést adó
készülék működtetésének oka, helyszíne és időtartama.
18. §
(1) A polgárőr a polgárőri szolgálat ellátása során jogosult a szabálysértés, bűncselekmény
elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, a cselekmén y
folytatását megakadályozni és a bűncselekmény, valamint a tulajdon elleni szabálysértés
elkövetésén tetten ért személyt visszatartani .
(2) A polgárőr köteles a visszatartott személyt haladéktalanul a szabálysértésekr ől, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerr ől szóló törvény vagy a
büntetőeljárásról szóló törvény szerint eljárni jogosult hatóságnak átadni, ha erre nincs módja,
e szervet nyomban értesíteni .19. §
(1) A közterületi járőrszolgálat során a közterületen és nyilvános helyen a bűncselekmények,
a szabálysértések, valamint a közrendet és a közbiztonságot sért ő cselekmények észlelése é s
megakadályozása céljából a polgárőr meghatározott körzetben, területen vagy útvonalon
bűnmegelőzési tevékenységet folytat, megelőzi az egyéb jogellenes cselekményeket,
valamint végzi a jogsértések 18 . § szerinti megszakítását és a tetten ért személyek
visszatartását.
(2) A figyelőszolgálatra beosztottak feladata, hogy a megfigyeléssel érintett területen a
közrendet, közbiztonságot veszélyeztető cselekményeket megelőzzék és megszakítsák,
továbbá a rend fenntartása érdekében segítséget nyújtsanak a közösségi rendezvénye k
rendezőinek.
20. §
(1) A polgárőr a közúti közlekedési balesetek, valamint a kiemelt rendezvények, katasztrófa
sújtotta területek helyszínén, továbbá az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott
szerv, más rendvédelmi szervek és az önkormányzat felkérésére a közlekedé s
zavartalanságának biztosítása érdekében jogosult jelzőőri feladatok ellátására . A rendőri
intézkedést igénylő baleset helyszínén a polgárőr a jelzőőri tevékenységet a rendőr
megérkezéséig önállóan, azt követően az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott
szerv felkérésére és utasításainak megfelel ően végezheti.
(2) A polgárőr a rendőri intézkedést igénylő baleset helyszínére érkezését követően
haladéktalanul értesíti az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet. Az
értesítés kiterjed a baleset jellegére, a sérültek számára, valamint arra, hogy a polgárőr
megítélése szerint milyen veszélyhelyzet állt el ő.
(3) A polgárőr – a bölcsőde, az óvoda, valamint az általános és középiskola fenntartójána k
értesítése mellett – a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési
megállapodása alapján jogosult a gyermekek úttesten történ ő biztonságos átkelésének
elősegítése érdekében a bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák közvetlen közelében
jelzőőri feladatokat ellátni .
(4) Az (1) és a (3) bekezdésben foglalt célból a jelzőőr nappal jelzőtárcsával, éjszaka és
korlátozott látási viszonyok esetén piros fényt adó lámpával irányítja a forgalmat . Munkáját
jól látható és hallható jelzésekkel köteles összehangolni . A jelzőőri tevékenységet végzőnek
és jelzéseinek a megállási látótávolságból folyamatosan láthatóknak kell lenniük .
(5) Ha a közúti közlekedési baleset helyszínén a forgalmat jelzőőr irányítja, „Egyéb veszély”
jelzőtáblát – jelzőőrre utaló kiegészítő táblával – kell elhelyezni
a) lakott területen kívül minden esetben,
b) lakott területen akkor, ha a jelzőőr és jelzése folyamatosan és jól láthatóan nem észlelhető.(6) A jelzőőri feladatokat ellátó polgárőr e tevékenysége során láthatósági mellénnyel
kiegészített formaruhát visel. A láthatósági mellényen jól láthatóan fel kell tüntetni a
„polgárőrség” megjelölést .
21. §
(1) A polgárőr – az együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján – közreműködhet
körözött személyek, gépjárművek és más tárgyak felkutatásában, azonosításában, valamint
holttestek személyazonosságának megállapításában . Ha a polgárőr olyan személyről,
gépjárműről vagy más tárgyról szerez tudomást, akivel vagy amellyel kapcsolatban körözést
rendeltek el, köteles erről az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet
haladéktalanul értesíteni.
(2) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv az adatot igényl ő polgárőr
egyesület részére az Országos Polgárőr Szövetségen keresztül biztosítja a körözött személyek ,
gépjárművek vagy egyéb tárgyak, valamint az azonosítandó holttestek aktuális listájána k
elektronikus elérhetőségét.
22. §
(1) A polgárőr – az együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján, a szakmai
felkészítést követően – az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vagy a
települési önkormányzat (a továbbiakban : üzemeltető) által közterületen közbiztonsági,
valamint bűnmegelőzési és bűnüldözési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető
módon elhelyezett képfelvev ő eszközök által rögzített képek megfigyelésében
közreműködhet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti közreműködés kizárólag a képfelvevő által továbbított képek
megfigyelését jelenti.
(3) A polgárőr az (1) bekezdés szerinti közreműködés során észlelt szabálysértésről vagy
bűncselekményről haladéktalanul köteles tájékoztatni a hatóságot.
(4) A polgárőr a képfelvevő eszközök kezelése során köteles betartani azokat az üzemeltető
által kialakított szervezési, technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, amelyek a z
érintett személy személyes adatait, így különösen magántitkait és magánéletének
körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától óvja meg .
(5) A rögzített képfelvételt a polgárőr köteles a Rendőrségről szóló törvényben és a
közterület-felügyeletről szóló törvényben foglalt felhasználási célból a büntető vagy
szabálysértési eljárásra jogosult szerv részére továbbítani . A továbbítás során meg kell jelöln i
a képfelvétel keletkezése helyét, napját és pontos idejét, valamint a kezelő polgárőr nevét és
azonosítószámát .(6) A polgárőr a képfelvevő eszköz kezelése során az (5) bekezdésben meghatározott felada t
ellátása céljából a képfelvételen szerepl ő személyre vagy járműre vonatkozóan tudomására
jutott adatokat, információkat az eredeti céltól eltérően nem használhatja fel, a személy- és
lakcím, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásban tárolt adatok lekérdezésére ne m
jogosult.
(7) A polgárőr e feladatkörébe tartozó, a szabálysértési és a közigazgatási hatósági
eljárásokkal összefüggő személyes adatok kezelésére külön törvények rendelkezései a z
irányadók.
23. §
Június 27-e országos polgárőrnap.
IV. Fejezet
A PANASZ
24. §
(1) A polgárőri szolgálat ellátásával összefügg ő szolgálati és etikai szabályszegés esetén
panasznak van helye.
(2) Etikai szabályszegést követ el az a polgárőr, aki
a) az etikai szabályzat előírásaival ellentétes magatartást tanúsít ,
b) e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet oly módon gyakorolja, amely alkalmas arra ,
hogy a polgárőrség jó hírnevét sértse,
c) a polgárőr a 11 . § (2) bekezdésben meghatározott jognyilatkozatában valótlan feltétele k
fennállását állította, vagy
d) a 11 . § (8) bekezdés és 12 . § (4) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét elmulasztja .
(3) Szolgálati szabályszegést követ el az a polgár őr, aki a szolgálati szabályzat előírásaival
ellentétes magatartást tanúsít, azonban magatartásával nem valósít meg szabálysértést, vagy
bűncselekményt.
(4) A panaszról etikai eljárás keretében az Országos Polgárőr Szövetség etikai bizottsága
dönt. Az etikai eljárás lefolytatásának nem akadálya, ha ugyanabban az ügyben állami szerve k
is eljárást folytatnak.
(5) Etikai eljárás indítását az Országos Polgárőr Szövetségnél bárki kezdeményezheti,
valamint az Országos Polgárőr Szövetség hivatalból is megindíthatja .(6) Az etikai eljárás megindítására csak szolgálati vagy etikai szabályszegés gyanúja eseté n
kerülhet sor. Nem indítható etikai eljárás, ha azt az Országos Polgárőr Szövetség a szolgálati
vagy etikai szabályszegés tudomására jutásától számított 3 hónapon, vagy a cselekmén y
elkövetésétől számított 1 éven belül nem indította meg.
(7) Az eljárás alá vont polgárőr az eljárás során képviselőt vehet igénybe, a bizonyítékoka t
megismerheti, nyilatkozatot tehet, az iratokba betekinthet, azokról másolatot kérhet, a
tanúkhoz és a szakértőkhöz kérdést intézhet, bizonyítási indítványt terjeszthet el ő, az eljárási
cselekményeknél jelen lehet.
(8) Az etikai bizottság által kitűzött tárgyalásra az eljárás alá vont polgárőrt meg kell idézni é s
egyben tájékoztatni kell a távolmaradás következményeiről .
(9) Az etikai bizottság tagjaként az eljárásban és a döntéshozatalban nem vehet részt az eljárá s
alá vont polgárőr hozzátartozója és az, aki az eljárásban mint tanú, szakértő vagy tolmács ves z
részt, valamint akitől az ügy tárgyilagos megítélése nem várható el . Az etikai bizottság tagja a
kizárási ok fennállását köteles haladéktalanul bejelenteni . Ezt követően az eljárásban nem
vehet részt.
(10) Az Országos Polgárőr Szövetség bármely tagja bejelenthet olyan okot, amely az etika i
bizottság tagjának elfogulatlanságát kétségessé teszi . A bejelentés alapján a kizárás
kérdésében az etikai bizottság dönt, a bizottság döntéséig a kizárási okkal érintett személy az
eljárásban részt vehet, kivéve a kizárásáról való döntés meghozatalát .
(11) Az etikai bizottság az eljárás során írásbeli, indokolással ellátott határozatot hoz, amelye t
a meghozataltól számított 3 napon belül az eljárás alá vont polgárőr és a panaszt tevő részére
megküld, a határozattal érintett más személy részére pedig kérésére megküldhet .
(12) Az etikai bizottság tagjai eljárásuk során nem utasíthatók és döntéseikkel kapcsolatba n
nem vonhatók felel ősségre.
25. §
(1) A polgárőr szolgálati és etikai szabályszegése esetében alkalmazható intézkedések :
a) írásbeli figyelmeztetés,
b) a 3 . § (1) bekezdésben meghatározott alapfeladat ellátásától való — legfeljebb 6 hónapig
terjedő — eltiltás, vag y
c) a polgárőri szolgálat ellátásától való — legfeljebb 6 hónapig terjedő — eltiltás.
(2) Az Országos Polgárőr Szövetséga) etikai szabályait, az etikai szabályszegéseket és az etikai eljárás részletes szabályait az
etikai szabályzat,
b) szolgálati szabályait, a szolgálati szabályszegéseket és az etikai eljárás részletes szabályai t
a szolgálati szabályzat
rögzíti.
(3) Az etikai bizottság által lefolytatott eljárásban hozott határozat ellen a kézbesítést ől
számított 30 napon belül a panaszt tevő, az etikai eljárás alá vont polgárőr, valamint más, a
határozattal érintett személy – az egyesületek által hozott döntésekre irányadó szabályo k
szerint – bírósághoz fordulhat.
V. Fejezet
A POLGÁRŐR SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA
26. §
(1) A központi költségvetés a polgárőri tevékenységet – az éves költségvetési törvénybe n
meghatározottak szerint – az Országos Polgárőr Szövetségen keresztül az alábbi formában
támogatja:
a) az Országos Polgárőr Szövetségnek az éves költségvetési törvényben meghatározot t
összegű támogatást nyújt,
b) megtéríti a polgárőri szolgálatot ellátó polgárőrök formaruhával történő ellátásának
költségeit vagy azt természetben biztosítja, és
c) megtéríti a polgárőri szolgálatot ellátó polgárőrök fényvisszaverő mellénnyel történő
ellátásának költségeit vagy azt természetben biztosítja.
(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott támogatás keretében a formaruhának ,
valamint a fényvisszaverő mellénynek a polgárőr részére történő juttatását a központi
költségvetés egyszeri alkalommal, valamint az új tagnak a polgár őr egyesületbe való
belépését követően biztosítja .
(3) A polgárőr szervezetek a részükre biztosított eszközöket – a rendeltetésüknek és céljukna k
megfelelően – kizárólag az e törvényben meghatározott feladataik ellátásához használhatják .
(4) Az állami, önkormányzati szervek – különösen az önkormányzatok, a rendvédelm i
szervek, valamint a közlekedési, a környezet- és természetvédelmi hatóságok – a polgár őr
szervezetek működését és tevékenységét lehetőség szerint anyagi források biztosításával ,
technikai és egyéb eszközök átadásával, feleslegessé vált vagyontárgy ingyenes átruházásával
vagy más módon támogathatják .VI. Fejezet
AZ ÜGYÉSZ ÉS A BÍRÓSÁG INTÉZKEDÉSE I
27. §
(1) A polgárőr szervezetek működésének törvényességét az ügyész — az e törvénybe n
meghatározott eltérésekkel — az ügyészségr ől szóló törvény és az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
törvény rendelkezései szerint ellenőrzi.
(2) Ha a 3. § (1) bekezdésében meghatározott polgárőr tevékenységet nem polgárőr
szervezetként nyilvántartásba vett civil szervezet végzi, az ügyészség törvényességi
ellenőrzési jogkörében eljárva keresettel a bírósághoz fordul . A bíróság a kereset alapján a
civil szervezetet eltiltja további tevékenységétől.
(3) Ha a polgárőri szolgálat végzéséhez szükséges együttműködési megállapodás megszűnik,
vagy a polgárőr egyesületnek az Országos Polgárőr Szövetségben megszűnik a tagsága, az
ügyészség törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva keresettel a bírósághoz fordulhat . A
bíróság a kereset alapján a polgárőr egyesületet — új együttműködési megállapodás
megkötéséig, valamint az Országos Polgárőr Szövetség tagjai közé való újbóli felvételig —
eltiltja további tevékenységétől.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8. Felhatalmazó rendelkezések
28. §
Felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg
a) a polgárőrök szakmai ismereteinek bővítésében való közreműködés rendőrségi feladatait,
b) a polgárőrök által alkalmazható vegyi eszköz igénylésének rendjét, a térítés módját, a vegy i
eszköz átvételének, valamint visszavételének szabályait,
c) a polgárőrök formaruhával történő ellátásának szabályait,
d) a polgárőr igazolvány formátumát,
e) a formaruha és a fényvisszaverő mellény jellemzőit,
f} — az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben — a polgár őr igazolvány kiadásával
kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjat,
g) — az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben — az éves költségvetési törvénybe n
meghatározott összegű támogatás elosztásának a részletes szabályait.9. Hatályba léptető rendelkezések
29. §
Ez a törvény 2012 . február 1-jén lép hatályba .
10. Átmeneti rendelkezések
30. §
(1) A bejegyzett és működő polgárőr szervezet legfőbb szervének e törvény hatálybalépés e
évében megtartott első ülésén köteles alapszabályát – e törvénynek megfelelően – módosítani
és azt a bíróság részére megküldeni .
(2) A bejegyzett és működő polgárőr szervezetek 2012 . december 31-ig kötelesek az e
törvényben foglaltaknak megfelelni .
(3) A 26. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti ruházatot vagy annak fedezetét a központi
költségvetésben – az e törvénynek megfelelően átalakult, e törvény szerint működő polgárőr
egyesületek tagja vonatkozásában – 2013 . január Hét követően kell biztosítani. Az új
formaruhák biztosításáig az e törvény hatályba lépését megelőzően használt formaruhák
tovább használhatók, amennyiben megfelelnek a 15 . § (3) bekezdésében foglalt
követelményeknek.
(4) Az Országos Polgárőr Szövetség az e törvény szerint működő polgárőr egyesületek
tagjainak a polgárőr igazolványokat 2013 . július 1-ig köteles kiadni. Az új polgárőr
igazolványok kiadásáig az e törvény hatályba lépését megelőzően, az Országos Polgárőr
Szövetség által kiadott polgárőr igazolványok tovább használhatók .
(5) Az Országos Polgárőr Szövetség, mint köztestület a Fővárosi Bíróság által, a 3664/2011 .
megyei nyilvántartási számon és 5603/1991 . országos nyilvántartásbeli azonosító számo n
nyilvántartott Országos Polgárőr Szövetség általános jogutódjaként alakul meg. Az Országos
Polgárőr Szövetség a törvény hatálybalépését követő 60. napon belül köteles az alapító
közgyűlését összehívni, amelyen meg kell állapítani az alapszabályt, valamint ügyintéző-
képviselő szervet (elnökséget) és ellenőrző szervet kell választani.
(6) A köztestületté átalakult Országos Polgárőr Szövetséget a Fővárosi Törvényszék, mint
társadalmi szervezetet nyilvántartásából törli .11. Módosító rendelkezések
31 . §
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978 . évi IV. törvény (a továbbiakban : Btk.) 137. § 2. pont
i) alpontja helyébe a következ ő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában közfeladatot ellátó személy :)
„i) a polgárőr a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvényben
meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban,”
12. Hatályon kívül helyező rendelkezések
32. §
(1) Hatályát veszti a polgár őrségről szóló 2006. évi LII. törvény.
(2) Hatályát veszti a Btk . 217. (2) bekezdése, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi
LXIX. törvény 1421B. §-a és az azt megel őző alcím.